Kôan-chiet-yàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôan-chiet-yàm

Kôan-chiet-yàm (Arthritis) he chhiòn-sṳ-kie chui sòng-kien ke man-sin chhi̍t-phiang, chṳ́ -yeu he Kôan-chiet ke ngiôn-kut thui-fa fe̍t-chá Kiet-thì chû-chṳt fat-yàm, thô-chṳ Kôan-chiet thung-thung chhiùng yì kòn yéu Kôan-chiet ke chang-sòng yun-thûng chhiu kiàu Kôan-chiet yàm, chúng-khiung yû Yit-pak tô-ke chúng-lui. Thô-chṳ Kôan-chiet yàm ke ngièn-yîn hó-tô, yín-hí Kôan-chiet sún sông ya kok yû m̀-thùng. Chhiòn sṳ-kie yok-yû 3.55 yi Kôan-chiet yàm-fam chá, khì-chûng chhai Chûng-koet chhiu cham liáu Yit-yi yî-sông. Chhai Mî-koet, mî Ńg-ke ngìn chûng chhiu yû yit ngìn chhut-hien Kôan-chiet yàm ke thung-thung lâu put-sṳt; yì chhai Â-chû, mî liuk ke-ngìn chûng chhiu yû yit-ke-ngìn chhai ngìn-sâng mêu-ke sṳ̀-khat lî fam chhṳ́ -phiang. Kôan-chiet yàm pin m̀-he ló-ngièn-ngìn thu̍k-yû ke chhi̍t-phiang, kì cho-tet yáng-hióng pâu-koat yì thùng chhai-nui ke kok-ke ngièn-lìn-chhèn.