Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(菇) he yit lui chṳ̂n-khiùn. Chhut-miàng ke kû yù: hiông-kû, lìn-chṳ̂, muk-mí, tûng-chhùng ha-chhó tén-tén.