跳至內容

Kûng-khiung-khi-chhâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Kûng-khiung-khi-chhâ

Kûng-khiung-khi-chhâ, fe̍t-chá ham cho kûng-chhâ, he yit chúng chhâ.