Kûng-kit Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî

Chhiùng Wikipedia lòi

Kûng-kit Chhṳ̍t-sṳ̂n-kî (Attack Helicopter), he yit-chúng chông-phi chin-kûng-sin vú-hi ke kiûn-yung chhṳ̍t-sṳ̂n-kî, chú-yeu yung-yî kûng-kit thi-mien muk-phiêu yì phu-pîn, chông-kap chhâ-liòng lâu kien-chuk, khì chú-yeu vú hi vì kî phàu fò kî chhiông, fó chien yî-khi̍p chîn-me̍t chṳ thô thô thàn. Hó-tô kûng-kit chhṳ̍t-sṳ̂n-kî ya cho-tet chông-phi Tui-khûng thô-thàn, than chú-yeu yung-yî chhṳ-ví. Tông-kîm ke kûng-kit chhṳ̍t-sṳ̂n-kî chú-yeu yû lióng-chak yung-thù: vì thi-mien phu-chhui thì-kiûng chhṳ̍t-chiap lâu chîn-khok ke khiûn khî-lì khûng-chûng kî-yên; khi̍p tshui-fí thi̍t-kiûn si̍p-kiet ke chông-kap muk-phiêu. Kûng-kit chhṳ̍t-sṳ̂n-kî yû sṳ̀ ya-fi chok-vì khiâng-hîn chhṳ̍t-sṳ̂n-kî chṳ̂ pú-chhûng, yung yî chṳp-hàng tsin-chhat ngim-vu.