Kûng-yîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kûng-yîn yu-he pak-mí (百米), he yit-tsúng tshòng-thu tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì hm.