Ke-ngìn thien-nó

Chhiùng Wikipedia lòi
Ke-ngìn thien-nó.

Ke-ngìn thien-nó (Yîn-ngî: personal computer, kién-chhṳ̂n: PC), he chhai thai-séu, sin nèn yî-khi̍p ka vi tén tô-ke fông-mien sṳt ha̍p yî ke-ngìn sṳ́-yung, pin yù chui-chûng yung-fu chhṳ̍t-chiap chhâu khúng ke kie-son kî ke thúng-chhṳ̂n. Kì lâu phî chhú-lî kie-son kî fe̍t fûn sṳ̀ hì-thúng tén yit-pân thùng-sṳ̀ yù tô ngìn chhâu khúng ke Thai-hîn kie-son kî siông-tui. Chhiùng chok sông hîn thien-nó (fe̍t chhṳ̂n thòi sṳt thien-nó, Chok-mien thien-nó), pit ki pún thien-nó to séu hîn pit ki hîn thien-nóphìn pán thien-nó yî-khi̍p chhêu khi̍t chṳ pit ki hîn thien-nó tén tû su̍k-yî ke-ngìn thien-nó ke fam-tshiû.