跳至內容

Ket-tûng-yen

Chhiùng Wikipedia lòi

Ket-tûng-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Ket-yòng-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 121-van. Yû-tsìn phien-ma 515554. Yen ngìn-mìn tsṳn-fú tsu Khiuk-hâi-tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-tshu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]