跳至內容

Khì-tó

Chhiùng Wikipedia lòi

Khì-tó he lâu Sṳ̀n kâu-thûng (kiêu-thûng), khó-yî he tsan-mî, khì-khiù, fí-tshui fe̍t-tsá péu-tha̍t tshṳ-kí ke sṳ̂-sióng fe̍t ngien-mong. Khì-tó sṳ-sṳ̍t song he yit-hong khièn-li, he mùng-fuk ke kón-tho, khì-tó he Sṳ̀n só thok-fu sin-thù ke tsui tshung-yeu yit sṳ-khien. sióng tet-tó yún-sên tshiu pit-sî yeu khí-phi mî-hó ke sin-tet (lìn-sin). Vi-liáu tsho-tshiu mî-hó ke sin-tet, hèn-sîm ke khì-tó he put-nèn khiet-fa̍t ke. Só-yî Yù-thai-sû ngi-sṳ̍p tsiet ki-tsai: “tshîn-oi ke thi-hiûng, yeu tshai tsṳ-sṳn ke tsṳ̂n-tho song tsho-tshiu tshṳ-kí, tshai sṳn-lìn lî khì-tó”. Liá-he tsṳ́-tén yit-ke tsûi-khiù tsóng-tsin ke kî-tuk-thù, yin-kôi tô-tô ngièn-thu̍k sṳn-kîn, tshûng-tsiuk tsṳ̂n-lî ke tî-sṳt, tsia-tsho̍k khì-tó ngióng-lai tshí-hâ tsṳ̂n-sṳ̀n ke nèn-li̍t.