跳至內容

Khô-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Khô-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"科學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Khô-ho̍k

Khô-ho̍k he chṳ́-chit tui-yî chhṳ-yèn liâng-su ke chṳ-sṳt, kîn-ko khóng-chán、yín-yung chṳ sa-fi、kí pâu-hàm lióng fông-mien ke yi-ngi: ①Tui chhṳ-yèn chok lî-yù chhûng-fun ke kôn-chhat fe̍t-chá ngiên-kiu. Liá-chúng kôn-chhat thûng-sòng chṳ́ khó thûng-ko pit-yeu ke fông-fap chin-hàng ke, fe̍t-he nèn thûng-ko Khô-ho̍k fông-fap —— yit-tho yung yî phìn-ka kîn-ngiam chṳ-sṳt ke chhàng-si yì-yèn chin-hàng ke. ②Thûng-ko liá-yong ke ngiên-kiu yû chû-chṳt thí-ne ke chṳ-sṳt.