Khô-ho̍k

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Khô-ho̍k
Light dispersion conceptual.gif

Khô-ho̍k he chṳ́-chit tui-yî chhṳ-yèn liâng-su ke chṳ-sṳt, kîn-ko khóng-chán、yín-yung chṳ sa-fi、kí pâu-hàm lióng fông-mien ke yi-ngi: ①Tui chhṳ-yèn chok lî-yù chhûng-fun ke kôn-chhat fe̍t-chá ngiên-kiu. Liá-chúng kôn-chhat thûng-sòng chṳ́ khó thûng-ko pit-yeu ke fông-fap chin-hàng ke, fe̍t-he nèn thûng-ko Khô-ho̍k fông-fap —— yit-tho yung yî phìn-ka kîn-ngiam chṳ-sṳt ke chhàng-si yì-yèn chin-hàng ke. ②Thûng-ko liá-yong ke ngiên-kiu yû chû-chṳt thí-ne ke chṳ-sṳt.