跳至內容

Khièn-vî khúng-chṳ

Chhiùng Wikipedia lòi

Khièn-vî khúng-chṳ (權威控制, Yîn-ngî: authority control) ya ham cho kûi-fam khúng-chṳ (規範控制) fe̍t-chá tién-kí thúng-chṳ (典據統制), he thù-sû chṳ̂-sín-ho̍k tú yit-ke chṳ́n-lî thù-sû-kón muk-liu̍k lâu muk-liu̍k chṳ̂-sín ke fông-sit, sṳ́ khiung yit-ke chú-thì yung siông-thùng lâu vì-yit ke phêu-thì. Liá-têu phêu-thì kon-chha̍t vàn-chak muk-liu̍k-khu, pin-chhiâ yû-fap-thu thùng khì-thâ kâu-chhâ yín-yung ke chṳ̂-liau-khu phi-ha̍p kûng-chok. Mî ke phêu-thì kién-tân ke phêu-mìn khì ke yin-yung fam-vì lâu fông-fap, só-yî thù-sû-kón ke kûng-chok ngìn-yèn kón-lî fông-phien, ngièn-kiu ngìn-yèn yung ke ya fông-phien.