跳至內容

Khi̍t-han (Sú-ho̍k)

Chhiùng Wikipedia lòi

Khi̍t-han (Limit) he hien-thoi Sú-ho̍k thi̍t-phe̍t he Fûn-sak-ho̍k chûng ke kî-chhú khói-ngiam chṳ̂-yit. Khi̍t-han cho-tet yung-lòi mèu-shu̍t yit-ke sì-lie̍t ke chṳ́ -phiêu yì-lòi yì thai-sṳ̀, sì-lie̍t chûng Ngièn-su ke sin-chṳt pien-fa ke tshi-sṳ. Khi̍t-han ya khó-yî mèu-shu̍t hâm-sú ke chhṳ-pien-sú chiap-khiûn mêu yit-ke chhṳ̍t ke sṳ̀-hèu, siông tui-yin ke hâm-sú chhṳ̍t pien-fa ke tshi-sṳ. Chok-vì Mì-chit-fûn lâu Sú-ho̍k fûn-sak ke khì-thâ fûn-kî chui kî-pún ke khói-ngiam chṳ̂-yit, lièn-sa lâu thô-sú ke khói-ngiam tû-he thûng-ko Khi̍t-han lòi thin-ngi ke. "hâm-sú ke Khi̍t-han" liá-chak khói-ngiam cho-tet kiên yit-pân thi thûi-kóng to mióng chûng, yì "sì-lie̍t ke khi̍t-han" chet lâu Fam-tshiû-lun chûng ke khi̍t-han fò yû hiong khi̍t-han ke khói-ngiam me̍t-chhiet siông-kôan.

Sòng-yung Sin-chṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • , liá-piên S he tiám-chit son-fap.
  • , liá b he sòng-liòng.

Yî-hâ kûi-chet chṳ́-yû tông tén-ho yu-piên ke Khi̍t-han chhùn-chhai pin-chhiâ put vì mò-khiùng sṳ̀ chhòi sṳ̀n-li̍p

  • .