Ko-men

Chhiùng Wikipedia lòi
Ko-men

Ko-men (Allergy) he su̍k-yî yàm-tsin fán-yin, he chṳ́ -tông ngoi-lòi-vu̍t chhîm-ngi̍p ngìn-thí sṳ̀, ngìn-thí ke miên-yi̍t hì-thúng sán-sâng ke ko-thu fán-yin. Khí thí lòi kòng, ko-men chhiu-he chiông ngoi-lòi khong-ngièn kié thu̍k vì yû hoi ke vu̍t-thí (yì se khiûn, phiang thu̍k, fâ-fún, fôi chhṳ̀n tén) yì sán-sâng pien-thai fán-yin, fi sṳ́ miên yi̍t se-pâu chûng ke thûn tshí se-pâu khôi-sṳ́ fa̍t fa, sṳt chhut chû-chṳt ot lâu chhièn lie̍t sièn su, chû-chṳt ot lâu chhièn lie̍t sièn su fi sṳ́ mì hiet kón khok-chông, hiet-kón thûng théu sin chen-kâ, fat yông, phìn va̍t ki sû suk fò fán-sa chok-yung tén yit lièn chhon ke chok-yung, séu chet phì fû chhut-hien fùng pân mà tsín, chhùng chet thô-chṳ chúng chong fat ngie̍t tén yàm tsin péu chṳ̂n. Ko-men chṳ́ ke chit he liá-têu put chang-sòng ke miên yi̍t fán-yin tui chhṳ-kâ chang-sòng ke chhṳ thí chû-chṳt sán-sâng sông hoi.