Là-khiet-tô

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Là-khiet-tô

Là-khiet-tô(Yîn-ngî: Racket) he yit-sit khiù-lui yun-thûng tú cho kit-khiù ke phìn-pán-chhong yung-khí.