Làm-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi

Làm-khiù he yit-ke yù lióng-chhui chhâm-kâ ke khiù-lui yun-thung, mî-chhui chhut-chhòng ńg-miàng chhui-yèn. Muk-tit he chiong khiù chin-ngi̍p tui-fông khiù-làm tet-fun, pin chú-chṳ́ tui-fông tet-fun. Hí-khó chiong khiù hiong ngim-hò fông-hiong chhòn、thèu、phat、kún fe̍t-chá yun,than pit-yeu chiap-su phêu-chún kûi-chet ke han-chṳ. Làm-khiù pí-soi ke hìn-sṳ yû tô-chúng. Kîm-ngit sṳ-kie Làm-khiù chui li-hoi ke he Mî-koet ke koet-kâ làm-khiù hia̍p-fi.