Lòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Lòng

Lòng狼 he sâng-thai ne-thúng ngièn-yû ke yit phu-fun, kî-tshu fàn-kín pâu-hàm sêm-lìm, sâ-mo̍k, sân-thi, hòn-tai tshó-ngièn yî-khi̍p tshó-thi. Lòng he khiùn-kî-sin khi̍t-kô ke vu̍t-tsung, yit-khiùn lòng ke su-liòng thai-yok ńg to sṳ̍p tsṳ̂-kiên, tsui-tô khó-yî tha̍t-tó sâm-sṳ̍p-ke tsó-yu.