Lùi-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Lùi-kûng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"靁公" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Luì-kûng.

Luì-kûng (靁公) he chhṳ-kie hien-siong, chhai hi-siong-ho̍k tú chṳ́ yîn-vi sám-thien thûng-ko sṳ̀ théu-piong kô-nèn liòng, chiông chû-vì ke khûng-hi kip-hia̍k phong-chong sán-sên chhûng-kit, chhiùng yì hìn-sàng ke sang-pô, yit-pân voi péu-hien sṳ̀n-vi: sùi-tén sám-thien hien-siong fat-sên ke lung-lùng sang-hióng. Yîn-vi sâng-yîm thùng kông chhai thai-hi chûng ke chhòn-pô suk-thu m̀-thùng, ngìn-lui cho-tet thûng-ko kie-son lióng-chá chṳ̂-kiên ke sṳ̀-kiên kiên-kak lòi khok-thin sám-thien fat-sên ke khî-lì. Chhai khûng-hi tú,sang-suk thai-yok he 340-/miáu, só-yî sám-thien fat-sên ke thi-fông thài-khái he mî kiên-kak 3-miáu yit kûng-lî (fe̍t 5-miáu yit Yîn-lî). Chṳ-yî sám-thien ke siòng-se sṳ̀n-yîn, chhiáng chhâm-kien sám-thien. Luì-kit chhiu-he sám-thien thien-kit.