Li̍p-fông kûng-tshak

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Li̍p-fông kûng-tshak he yit-tsúng thí-tsit tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì m3.