Lin-é

Chhiùng Wikipedia lòi

Lin-é liá-tsún kûng-khí ngièn-lòi mò-fap tshùn-tshai yî thai tshṳ-yèn ke thung-vu̍t fe̍t-tsá tshṳ̍t-vu̍t. tsui-tshû tshut-hien ke tshâ-lin tì kûng-ngièn tshièn ńg sṳ-ki tshai Mî-sok-put-tha̍t-mí-â yí-kîn tshut-hien. kûng-ngièn tshièn si sṳ-ki sṳ̀-khì yí-kîn yû lin-é ke thù-fa. Tì tûng-fông ke Chûng-koet, tshâ-é thai-yok tshai-yî kûng-ngièn tshièn lióng-tshiên ngièn tsṳ yit-tshiên ngièn tsó-yu tshut-hien.