跳至內容

Lower Manhattan

Chhiùng Wikipedia lòi
Hâ Màn-hâ-tun .

Hâ Màn-hâ-tun (Lower Manhattan) He Néu-yok-sṳ Màn-hâ-tun-tó chui nàm-mien ke phu-fûn, Hâ Màn-hâ-tun chui sòng-kien ke thin-ngi he pet-to 14 kiê, sî-to Hâ-tet-sûn-hò, tûng chṳ tûng-hò, nàm-to Néu-yok-kóng. Tông-thì to Hâ Màn-hâ-tun sông-vu-khî sṳ̀, thûng-sòng chṳ́ pet-to 14-kiê yî nàm thai-yok 1.5 Yîn-lî, lâu kâi tó chui nàm-tôn yî pet yit Yîn-lî, chhiùng Hâ-tet-sûn-hò fu-khiûn ke Chhièn-pak-sṳ̂-kiê (Chambers Street), tûng-to Pu-lû-khiet-lìm Thai-khiâu chhut-ngi̍p khiéu lâu li̍p-kâu khiâu. Khì-thâ lióng-ke chú-kòn-tho yû-sṳ̀ ya pûn khok-thin vì Hâ Màn-hâ-tun ke pet-phu piên-kie: Chhièn-pak-sṳ̂-kiê yî pet thai-yok pan Yîn-lî ke Yun-hò-kiê (Canal Street), lâu 14-kiê yî pet thai-yok pan Yîn-lî ke 23-kiê.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]