Macedonia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-khì-tun-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Mâ-khì-tun-ngî fông-ngièn fûn-phu.

Mâ-khì-tun-ngî (Македонски) he Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k nàm ngî-kî tûng-phu ngî-ngièn chṳ̂-yit, he Mâ-khì-tun Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Mâ-khì-tun-ngî khi̍p Set-ngì-vì-â-ngî chiap-khiun, cho-tet lâu Set-ngì-vì-â-ngî sṳ́-yung-chá thûng-fa. Mâ-khì-tun-ngî chhai Set-ngì-vì-â, Â-ngì-pâ-nì-â, Pó-kâ-li-â, Hî-lia̍p, Sṳ̂-lo̍k-vì-nì-â, Khiet-lò-thi-â, yî-khi̍p chhai Sî-Êu, Pet-Mî ke Mâ-khì-tun-ngìn chṳ̂ chhi-kî-thi sṳ́-yung. Mâ-khì-tun-ngî mû-ngî ke sṳ́-yung-chá thai-yok yû 2,000,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Macedonia-ngî Wikipedia