Slav Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k.

Sṳ̂-là-fû Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-hì ke yit-ke Ngî-chhu̍k. Khó fûn-vì Tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî, nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî khi̍p Sî-sṳ̂-là-fû-ngî-kî, tûng Sṳ̂-là-fû Ngî-kî khi̍p nàm Sṳ̂-là-fû Ngî-kî sṳ́-yung Sî-lî-ngì sṳ-mû, than yû yit li ngoi, Set-ngì-vì-â-ngîKhiet-lò-thi-â-ngî ngièn he thùng yit-chúng ngî-ngièn, yù yî chûng-kau ke ngièn-yîn, Set-ngì-vì-â-ngî yung Sî-lî-ngì sṳ-mû sû-siá, Khiet-lò-thi-â-ngî yung Là-tên sṳ-mû sû-siá, lióng-chúng sṳ-mû cho-tet Chhṳ-yù chón-siá. Pô-sṳ-nì-â-ngîSṳ̂-lo̍k-vùn-nì-â-ngî yung Là-tên sṳ-mû sû-siá. Sî-sṳ̂-là-fû-ngî-kî sṳ́-yung Là-tên sṳ-mû.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]