Slav Ngî-chhu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Slav Ngî-chhu̍k.

Slav Ngî-chhu̍k he Yin-Êu Ngî-hì ke yit-ke Ngî-chhu̍k. Khó fûn-vì Tûng Slav Ngî-kî, nàm Slav Ngî-kî khi̍p Sî Slav Ngî-kî, tûng Slav Ngî-kî khi̍p nàm Slav Ngî-kî sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû, than yû yit li ngoi, Serbia-ngîCroatia-ngî ngièn he thùng yit-chúng ngî-ngièn, yù yî chûng-kau ke ngièn-yîn, Serbia-ngî yung Kyril sṳ-mû sû-siá, Croatia-ngî yung Là-tên sṳ-mû sû-siá, lióng-chúng sṳ-mû cho-tet Chhṳ-yù chón-siá. Bosnia-ngîSlovenia-ngî yung Là-tên sṳ-mû sû-siá. Sî Slav Ngî-kî sṳ́-yung Là-tên sṳ-mû.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]