Mì-chit-fûn-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Mì-chit-fûn-ho̍k.

Mì-chit-fûn-ho̍k (Calculus, Là-tên-ngî yi vì yung-lòi kie-sú ke séu-sa̍k-thèu) he ngièn-kiu Khi̍t-han, Mì-fûn-ho̍k, Chit-fûn-ho̍k lâu Mò-khiùng-kip-sú ke yit-ke Sú-ho̍k fûn-kî, pin sṳ̀n-vì-liáu hien-thoi Thai-ho̍k kau-yuk ke chhùng-yeu chû-sṳ̀n phu-fûn. Li̍t-sṳ́ sông, Mì-chit-fûn chên-kîn chṳ́ Mò-khiùng-séu ke kie-son. Kiên pún-chṳt ke kóng, Mì-chit-fûn-ho̍k he yit mùn ngièn-kiu pien-fa ke Khô-ho̍k, chang yì Kí-hò-ho̍k he ngièn-kiu hìn-chhong ke Khô-ho̍k, Thoi-sú-ho̍k he ngièn-kiu thoi-sú yun-son lâu kié fông-chhàng ke Khô-ho̍k yit-ngióng. Mì-chit-fûn he khiù hâm-sú khiuk-sien ke chhiet-sien chhià sut, khiù hâm-sú thù-hìn ke mien-chit, khiù thù-hìn ke thí-chit ke yit-chúng fông-fap lâu ko-chhàng, ngièn-lî he: chiông Mò-khiùng-séu-liòng fe̍t khi̍t-séu-sú (dx) tai-ngi̍p kie-son chṳ̂ chûng, pin chin-hàng sêu-hi, Mò-khiùng-séu liòng chok-vì kie-son mien-chit lâu thí-chit Chui-séu ke tân-ngièn, mì-fûn he se-fûn, chit-fûn he lùi-chit. Khì-chûng dx=0.000...1,10dx=dx,dx=0, than-he 0 pún-sṳ̂n he put-nèn chhṳ̍t-chiap tai-ngi̍p kie-son ke, liá-ke he sòng-sṳt, yung dx chet fa-kié liáu liá-ke mun-thì. Mì-chit-fûn chûng chhùng-yeu ke khói-ngiam yû: mì-fûn, chit-fûn, thô-sú, khiù-thô kûng-sṳt, Mò-khiùng-séu liòng, mò-khiùng thai-liòng, kiê, tén-tén.Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngie-sat-khiet Ngiù-tun Kô-thi̍t-fut-lî-tet Lòi-pu-nì-tshṳ
Lióng-vi thu̍k-li̍p khok-li̍p Mì-chit-fûn thí-hì ke Sú-ho̍k-kâ:
Ngie-sat-khiet Ngiù-tun Tsiok-sṳ lâu Kô-thi̍t-fut-lî-tet Lòi-pu-nì-tshṳ

Chú-yeu khói-ngiam[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]