跳至內容

Mì-fûn

Chhiùng Wikipedia lòi
Hâm-sú chhai Yit-tiám ke Mì-fûn. Khì-chûng fùng-sien phu-fûn he Mì-fûn liòng , yì kâ sông fôi-sien phu-fûn heu he sṳ̍t-chi ke kói-pien liòng

Mì-fûn (Differential Calculus) chhai Sú-ho̍k chûng he tui hâm-sú ke khiu̍k-phu pien-fa-sut ke yit-chúng "sien-sin mèu-shu̍t". Mì-fûn khó-yî khiûn sṳ thi mèu-shu̍t tông hâm-sú chhṳ-pien liòng ke chhí-chhṳ̍t chok chiuk-kèu séu ke kói-pien sṳ̀, hâm-sú ke chhṳ̍t he tsen ngióng kói-pien ke. Tông mêu-sia hâm-sú ke chhṳ-pien liòng yû yit-ke mì-séu ke kói-pien sṳ̀, hâm-sú ke pien-fa cho-tet fûn-kié vì lióng-ke phu-fûn. Yit-ke phu-fûn he sien-sin phu-fûn: chhai yit vì chhìn-khóng hâ, kì chang-pí yî chhṳ-pien liòng ke pien-fa-liòng , khó-yî péu-sṳ sṳ̀n khi̍p yit-ke lâu mò-kôan, chṳ́ lâu hâm-sú khi̍p yû-kôan ke liòng ke sṳ̀n-chit; chhai kiên kóng-fàm ke chhìn-khóng hâ, kì he yit-ke sien-sin yàng-sa chok-yung chhai sông ke chhṳ̍t. Nang yit phu-fûn he pí kiên kô kiê ke Mò-khiùng-séu, ya chhiu-he kong chhù yî heu yìn-yèn fi tshi yî làng. Tông kói-pien liòng hàn séu-sṳ̀, thi-ngi phu-fûn khó-yî fut-lio̍k put-kie, hâm-sú ke pien-fa liòng yok tén yî thi-yit phu-fûn, ya chhiu-he hâm-sú chhai chhú ke Mì-fûn, ki chok fe̍t .

Li-é[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hâm-sú he yit-ke chhiùng R2 sa to R3 ke hâm-sú. Kì chhai mêu Yit-tiám ke Ngâ-khó-pí-kí-chhṳn hhṳn vì:

Mì-fûn vì: , ya chhiu-he: