跳至內容

Mìn-tsú Tsú-ngi

Chhiùng Wikipedia lòi

Mìn-tsú Tsú-ngi thoi-péu tshiu-he yù ngìn-mìn thúng-tshṳ tsṳ̂ yi-sṳ. Mìn-tsú ke thúng-tshṳ fông-fap yî-khi̍p fam-vì yû mêu-mêu thin-ngi, than-he yit-pân ngìn ngin-vì ke ngièn-tset he yù tô-su tsin-hàng thúng-tshṳ. Mìn-tsú Tsú-ngi thûng-sòng pûn-ngìn lâu Kúa-thèu Tsṳn-tshṳ khi̍p Thu̍k-tshài Tsṳn-tshṳ siông pí-káu, tì liá lióng-tsúng tsṳ-thu ha tsṳn-tshṳ khièn-li̍t kô-thu si̍p-tsûng yî séu-su-ngìn sú-song, yì-yèn Mìn-tsú Tsṳn-tshṳ yit-pân yù-tshai kóng-thai ngìn-mìn khúng-tsṳ.