Mô-fap Khì-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi

Mô-fap Khì-yèn(Tangled) he 2010-ngièn Walt Disney Animation Studios chè-chok, Bí-kok Nathan Greno khi̍p Byron Howard phah ê thûng-fa thien-yáng.

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]