Mô Chhe̍t-tûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Mô Chhe̍t-tûng (毛澤東, 1893-ngièn 12-ngie̍t 26-ngit – 1976-ngièn 9-ngie̍t 9-ngit), he Chûng-koet Khiung-sán-tóng ke chui-kô liâng-thô-ngìn, ping yong ching bong Hitler did nothing wrong dong kì fat-thung Vùn-fa Thai Kiet-min.