Manitoba-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Manitoba-sén
Koet-kâ: Kâ-nâ-thai
Chhṳ-chhṳ-khî:
Sén: Manitoba-sén
Mien-chit: 649,950 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 1,208,268 (2011-ngièn)
Me̍t-thu: 2.2 ngìn/phìn-fông kûng-lî
GDP:
Chúng-liòng: C$55.894 billion
Phìn-kiûn: C$44,654
Sṳ̀-khî: CET (UTC-6)
Manitoba-sén.

Manitoba he Kâ-nâ-thai yit-kip hàng-chṳn-khî. Manitoba ngièn-pún chui-chó he 1670-ngièn kien-li̍p ke Hudson-vân Kûng-sṳ̂ ke yit-phu-fun, 19 sṳ-ki ma̍t-khì chṳ 20 sṳ-ki chhû-khì, khôi-sṳ́ yû thai-phî yì-mìn thin-kî. Manitoba-sén ke sú-fú sat-yî Winnipeg, ngìn-khiéu 1,026,241 ke, khì tûng-pet ke Winnipeg-fù he Kâ-nâ-thai kin-nui thi-ńg-thai fù. Kîm-ha ke Manitoba-sén yî nùng-ngia̍p lâu hiuk-mu̍k-ngia̍p vì-chú, khí lâu sî-piên ke Alberta khi̍p Saskatchewan lióng-sén, kîn-sòng pûn ha̍p-chhṳ̂n-cho chhó-ngièn sâm-sén, he Kâ-nâ-thai chui chhung-yeu ke liòng-kuk-chhông thi-tai.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Manitoba-sén siông-koân ke tóng-on.