Manx-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Màn-tó-ngî.

Màn-tó-ngî (Gaelg fe̍t-chá Gailck), yu chhṳ̂n-vì Màn-tó Koi-ngì-ngî , he yit-chúng Khái-ngì-thi̍t Ngî-chhu̍k Koi-ngì-â kî ke ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung-yî Màn-tó, vì Chûng-kú Oi-ngì-làn-ngî ke heu-yí, lâu kú-thoi Pet Oi-ngì-làn Â-ngì-sṳ̂-thi̍t lâu Sû-kak-làn sî-nàm Thèn-fut-lî-sṳ̂ Kâ-lo̍k-vùi ke Kâ-lo̍k-vùi thi-khî ke Koi-ngì-ngî fông-ngièn yû vì siông-sṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Manx-ngî Wikipedia