Nàm-màn

Chhiùng Wikipedia lòi
Nàm-màn

Nàm-màn(南蠻) he Chûng-koet kú-thoi pet-fông fe̍t chûng-ngièn ke ngìn tui nàm-phu phu-lo̍k ke chhṳ̂n-fû. Chhai Chûng-koet chûng-sîm chú-ngi ke thiên-hâ-kôn tú si-yî(四夷) yû, Sî-yùng(西戎), Tûng-yî(東夷), Pet-thi̍t(北狄) lâu Nàm-màn.