跳至內容

Nahāvand

Chhiùng Wikipedia lòi
Nahāvand

Nahāvand he Yî-lóng ke sàng-sṳ , vi yî kâi-koet sî-pet-phu , yù Hâ-mâ-tan-sén fu-chit kón-hot, khî-lì sú-fú Hâ-mâ-tan-sṳ 65 kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 1,644-mí, 2006-ngièn ngìn-khiéu 72,218.

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]