Ngiùn-fùn

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngiùn-fùn (Ngit-pún-ngî銀魂ぎんたま Gintama *) he Ngit-pún màn-va̍k-kâ Sorachi Hideaki ke séu-ngièn màn-va̍k.

故事[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Edo sṳ̀-thoi ma̍t-khì, fûn hêm-cho "Thiên-ngìn" (天人, あまんと) ke sṳ̀n-pi yî-chhiu-ngìn (宇宙人) kûng-kit, ngìn-lui lâu thiên-ngìn chṳ̂-kiên ke chan-chên chit-sṳ̀ pau-fat, tôi-sân-set-hói ke vú-sṳ (武士) lâu Yông-yî-phai (攘夷派) chṳ-sṳ tû-fi chhâm-yi chan-téu.

Mok-fú (幕府) kien-sṳt chho̍k Thiên-ngìn khiòng-thai ke sṳ̍t-li̍t heu, li̍p-chit tâi-thèu, piong-hi vú-sṳ m̀-ta̍p, pin-chhiâ thùng Thiên-ngìn chhiâm Put-phìn-tén Thiàu-yok (不平等條約), hí-khó kì-têu ngi̍p koet. Chṳ̂-heu Fi-tô-lin (廢刀令) fat-hàng, chiông vú-sṳ yí-kîn m̀ ki-tet ngióng-pân hi kon-chha̍t (貫徹) chhṳ-kâ ke Vú-sṳ-tho (武士道). Só-yî, Mok-fú fûn Thiên-ngìn khúng-chṳ, hìn-sṳ̀n Khuí-lúi chṳn-khièn (傀儡政權), chho-sṳ̀n khièn-li fú-phai.

Chhai án-ngiòng ke sṳ̀-thoi, yit-chak hàn-pún-pún pó-liù Vú-sṳ chṳ̂ Fùn (武士之魂) ke nàm-ngìn Sakata Gintoki (坂田銀時) lâu Shimura Shinpachi (志村新八), Kagura (神樂) kîn-yàng Van-sṳ-vuk (萬事屋), yî-khoai ko chho̍k yi sióng-thiên-khôi (異想天開) ke sâng-fa̍t.