Ngoi-khô khiéu-chau

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngoi-khô khiéu-chau

Ngoi-khô khiéu-chau (外科口罩, Yîn-ngî: surgical mask) he ngiong yî-liàu chôn-ngia̍p ngìn-yèn chhai sú-su̍t khi̍p fu-lî phiang-fam sṳ̀ chhôn-tai ke khiéu-chau, yung-yi he phit-miên se-khiûn fu-chho̍k chhai khûng-hi chûng ke yi̍t-tit.