跳至內容

Pàn-pâ

Chhiùng Wikipedia lòi
sông thù chṳ̂ fùng-set phu-khien chhiu-he BMW M5 chhia-thâu bàn-bâ

Pàn-pâ[1] chông chhai khì-chhâ thèu-phu fe̍t mî-phu, kha̍p-chhâ sṳ̀ khó sû phit chṳ́n chṳ̂ háu , kám-miên chhâ-sṳ̂n sún-sông. Pàn-pâ hí-chhû yî kòng-thiet lien, chṳ̂-heu tak-chhiam kói yung sok-kâu tén khì-thâ khiâng-chṳt kîm-su̍k vu̍t-liau,khì-chûng yu yî sok-kâu vì chú-yeu. Chhù-liáu pàn-pâ chṳ̂-ngoi, fo-chhâ, ye̍t-yâ-chhâ hàn chhai thèu mî kâ-chông fòng-fu-ka sûng-chhùng pó-fu, phit-miên kha̍p thu sún-sông.

  1. Hak-kâ Ve-yèn-fi chhṳ̀ chhà-sûn kiet-kó