Pó-chhṳ̀ Sa-kâu Khî-lì

Chhiùng Wikipedia lòi
Pó-chhṳ̀ Sa-kâu Khî-lì (Sî-pân-ngà, 2020-ngièn).
Pó-chhṳ̀ Sa-kâu Khî-lì cho-tet kong-tâi chhi̍t-phiang chhòn-pô ke suk-thu, yî-khi̍p chú-chṳ́ pau-fat。
Phit-miên vok-sú ke sṳ̂n-thí chiap-chhuk he pó-chhṳ̀ sa-kâu khî-lì ke yit-chak fông-mien.

Pó-chhṳ̀ Sa-kâu Khî-lì (Yîn-ngî: Social distancing), chhái-chhí sa-kâu khî-lì, he yit-chúng sṳ-thù chú-chṳ́ chhòn-ngiam-phiang chhòn-pô fe̍t kong-tâi khì suk-thu ke fî yo̍k-vu̍t-sin kám-ngiam khúng-chṳ chhṳ̀-sṳ̂ , khì muk-tit vì kám-séu kám-ngiam-chá lâu vi kám-ngiam-chá chṳ̂-kiên ke chiap-chhuk, pin-chia chhṳ́-sṳ́ chhi̍t-phiang ke chhòn-pô thù-kang, chṳ-phiang-sut lâu sí-mòng-sut cho-tet kong-to chui-tâi.

Tông chhòn-ngiam-phiang cho-tet thûng-ko fî-ma̍t chiap-chhuk, pâu-koat sin-chiap-chhuk chhai-nui ke chhṳ̍t-chiap sṳ̂n-thí chiap-chhuk, kiên-chiap sṳ̂n-thí chiap-chhuk, fe̍t khûng-hì chhòn-ngiam lòi chhòn-pô sṳ̀, pó-chhṳ̀ sa-kâu khî-lì he chui yû-háu ke kám-ngiam khúng-chṳ chhṳ̀-sṳ̂.