跳至內容

Pó-fu Chhong-khóng

Chhiùng Wikipedia lòi

Lua 錯誤 於第58行的模組:Navbar中:Invalid title Chhie̍t-chúng fûng-hiám Vu̍t-chúng ke Pó-fu Chhong-khóng (Conservation Status) he chṳ́ vu̍t-chúng ki-sa sâng-chhùn ke khó-nèn-sin. Hó-tô yîn-su tû khó-nèn yáng-hióng vu̍t-chúng ke pó-fu chhong-khóng: put-kiùn-kiùn he Kién-tân ke sâng-chhùn sú-liòng, yì he cháng-ke chúng khiùn sùi sṳ̀-kiên ke chen-chhòng fe̍t kám-séu, vi yông sṳ̀n-kûng sut, yí-tî ke vî-hia̍p tén-tén. Sṳ-kie sông chui tî-miàng ke vu̍t-chúng pó-fu chhong-khóng ke miàng-liu̍k he sṳ-kie chhṳ-yèn pó-fu lièn-mèn phîn-ngùi vu̍t-chúng fùng-set miàng-liu̍k, khì-chûng pâu-koat sâng-chhùn su-to vî-hia̍p fe̍t siông-sin he chhai Kûng-ngièn 1500-ngièn yî-heu chhie̍t-me̍t ke vu̍t-chúng. Chhṳ́-ngoi hàn chhùn-chhai hó-tô Chôn-ngia̍p sin ke lie̍t-péu.