跳至內容

Pan Chúng-thúng-chṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng-set khî-vet sṳ̍t-hàng Pan Chúng-thúng-chṳ.

Pan Chúng-thúng-chṳ (Semi-presidentialism) he yit-chúng thùng-sṳ̀ khí-yû "Chúng-thúng-chṳ" lâu "Ngi-fi Khiung-fò-chṳ" thi̍t-tiám ke Khiung-fò-chṳ chṳn-thí. Pan Chúng-thúng-chṳ ke Chúng-thúng chok-vi koet-kâ ngièn-sú yû mêu-chúng thi̍t-sû ke khièn-li̍t, nui-kok yû siông-tui pí-káu vún-ku ke thi-vi, koet-fi khièn-li̍t siông-tui sok-séu. Pan Chúng-thúng-chṳ chṳn-thí yî Fap-koet he chui tién-hîn.