Pat-tá

Chhiùng Wikipedia lòi

Pat-tá he yâ-khiù pí-soi tú, tá-kit-sú yung-lòi kit khiù ke phóng-chṳ́, yû-khì chṳ́ yit-chúng yî chhòng siên-vì fu̍k-ha̍p chhòi-liau chṳ-sṳ̀n tá-kit yâ-khiù yung ke pat-tá. Chhûng-liông chui chhùng mò chhêu-ko 1 Kûng-kî, chhòng-thu chui chhòng mò chhêu-ko 1067mm, chhṳ̍t-kang 700mm yî-hâ, yî yung-thù ke m̀-thùng, yu yû-muk phóng, chuk-phóng lâu lî-phóng chṳ̂-fûn.