Phô-lò-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Phô-lò-chû

Phô-lò-chû he sṳ-kie thi-sâm thai-tó, phài-chhai Sîn Kí-nui-â chṳ̂-heu. Mien-chit chhit-sṳ̍p-sâm phiàng-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]