跳至內容

Pha̍k-hèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Pha̍k-hèu fûn-phu

Pha̍k-hèu (Diphtheria, Hî-lia̍p-ngî: διφθερα) he yit-chúng yù pha̍k-hèu kòn-khiûn yín-hí ke kip-sin fû-khi̍p tho-chhòn ngiam-phiang, tô-kien yî chhiû Tûng-kui. Lìm chhòng tsin chhong vì yen yàm, tâi sêu khi̍p nyâm fu chhai pién thò thí, yen phu, fe̍t phi sông ke nyâm mo̍k (su̍k ká nyâm mo̍k). Nang yit-chúng pí-kha khiâng thu ke pha̍k hèu chṳ́ fi phiang fat yî phì fû sông. Chṳ phiang khiûn vì pha̍k hèu phóng chhong kòn khiûn (kiâm yam yòng sin) kiet làn shì yòng sin se khiûn. Than yeu chu-yi ke, sûi-yèn chûng-vùn khi̍p Yîn-vùn sông miàng-chhṳ̂n siông-sṳ, than phiang fat yî phì fû sông ke pha̍k hèu (pha̍k hèu phóng chhong kòn khiûn) kiên khì-chûng yit khóan fi yín chṳ am tshong ke lui pha̍k-hèu (Diphtheroid) piáng sôn kòn khiûn he m̀-thùng ke.