跳至內容

Phi̍t-phò-è

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Phi̍t-phò-è" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蝠婆" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Phi̍t-phò-è

Phi̍t-phò-è (蝙婆仔, 蝙蝠, 吊簷老鼠) he Yi̍t-sú-muk (翼手目) thung-vu̍t ke thúng-chhṳ̂n, Yi̍t-sú-muk he Phú-nen thung-vu̍t lî poi-phài chhai Ngat-chhṳ́-muk thung-vu̍t heu-mien ke thi-ngi thai lui-khiùn. Kîm-ha ke sâng-vu̍t chúng-lui khiung-yû 19-khô 185-su̍k 962-chúng, chhù nàm-pet lióng-khi̍t lâu Thai-yòng chûng ke yit-têu séu-tó chṳ̂-ngoi, fûn-phu chhai chhiòn sṳ-kie. Phi̍t-phò-è he thûng-ko hèu-lûng fat-chhut chhêu-sâng-pô yèn-heu chai yî-kho chhêu-sâng-pô fì-yin lòi fûn-chhîn fông-hiong ke. Yû-têu chúng-lui ke mien-phu chin-fa chhut thi̍t-phe̍t ke chen-kâ sâng-na̍p chiap-sû ke kiet-kèu, piáu-sut phi-ya̍p, mien-sông tô thia̍p-chiú lâu fu̍k-chha̍p ke thai ngí-kûng. Phi̍t-phò-è chhai Chûng-koet chhòn-thúng vùn-fa lî pûn siong-chṳ̂n “fuk-hi”.