Pizza Hut

Chhiùng Wikipedia lòi
Pit-sṳn-hak.

Pit-sṳn-hak (Pizza Hut, Koet-chi Yîm-phiêu: [ˈpiːt.Sə ˌhʌt]) he Mî-koet chho̍k-miàng lièn-só chhôn-thâng, yù Fap-làn-khiet Khà-nì lâu Tan Khà-nì lióng hiûng-thi chhai 1958-ngièn, phìn-chho̍k yù mû-chhîn chia-lòi ke $600 Mî-ngiènMî-koet Khâm-sat-sṳ̂-chû Vî-khì-thok chhóng-li̍p sú-kiên Pit-sṳn-hak. Thi-ngi ngièn, chhai thùng chû Sú-fú Thok-phì-khà-sṳ kien-li̍p sú-kiên thi̍t-hí kîn-yàng ke Pit-sṳn-hak. Pit-sṳn-hak, Khén-tet-kî lâu Thap-khó-chûng he Pak-sṳn Si̍p-thòn ke sâm-thai phín-phài. Pit-sṳn-hak he chhiòn-khiù chui-thai ke Pí-sat chôn-mai lièn-só khî-ngia̍p chṳ̂-yit, kì ke Phiêu-sṳt thi̍t-tiám he pá-vuk táng chok-vì chhôn-thâng ngoi-kôn hién-chho̍k phiêu-tsì, phiên-pu sṳ-kie kok-thi Yit-pak tô ke koet-kâ, mî-thiên chiap-thai chhêu-ko 400-van vi ku hak, kháu-chṳ 170 tô-van ke Pí-sat-piáng. Pit-sṳn-hak yí chhai yàng-ngia̍p-ngiak lâu chhôn-thâng sú-liòng sông, sín-suk ​​sṳ̀n-vì chhiòn-khiù liâng-siên ke Pí-sat lièn-só chhôn-thâng khî-ngia̍p.