跳至內容

Plauen

Chhiùng Wikipedia lòi
Plauen.
Plauen khì-è.

Plauen he yit-chho vi yî Tet-koet nàm-phu, Saxony-pâng ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 102.12 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu 64,077-ngìn (2014-ngièn).

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]