Québec-ngìn Tóng

Chhiùng Wikipedia lòi

Québec-ngìn Tóng (Fap-ngî: Parti Québécois) he Kâ-nâ-thai Québec-sén ke yit-ke chó-yi̍t sén-kip chṳn-tóng. Kì-têu chṳ̂-chhṳ̀ Québec thu̍k-li̍p lâu lò-kûng yun-thung. 1968-ngièn yù René Lévesque chhóng-li̍p. Québec-ngìn Tóng yî 2012-ngièn Québec-sén ngi-fi sién-kí chûng yàng-chhí 125-sit chûng ke 54-sit.