Sâm-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sâm-sien

Sâm-sien, Okinawa-ngîsansin (三線) he yit-chúng Okinawa ke ngo̍k-hi chṳ̂-yit.

600 ngién-chhièn, Chûng-koet-sâm-sien thi-yit-pái pûn-ngìn tai-lòi Liù-khiù-vòng-koet. To Liù-khiù, Chûng-koet-sâm-sien pûn kiûng-thien ke yîm-ngo̍k-kâ siû-kói, sâng-yîm pien kha thai-sâng. Liá-ha Okinawa-sâm-sien thùng Chûng-koet-sâm-sien mò-khiung-yong. Tui kiûng-thien, sâm-sien thin-thin-é kie-seu pûn pak-siang. Tui Okinawa, sâm-sien tai-lòi Ngit-pún pien-sṳ̀n liá-ha ke shamisen. Sâm-sien tân-chhiang yû sâm-ke sien só-yî ôn-to sâm-sien.

Ti Okinawa-khiùn-tó, yû lióng-chúng sâm-sien, Amami ke sâm-sien thùng kha liù-hàng ke Sâm-sien. Lióng-chak thi-fông ke mìn-yeù mò-khiung-yong ku-só sâm-sien ke yîm-kiê (音階)yû chhâ-phe̍t.

Chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]