Sân

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sân

Sân he yit-chúng pûn phiàng-thi pâu-vì ke, kô-thu pí chû-vì kô ke thin-hìn.