Séu Vòng-chṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi

Séu Vòng-chṳ́ 》 (Fap-ngî: Le Petit Prince), he Fap-koet kui-chhu̍k chok-kâ, sṳ̂-ngìn, fî-hàng-yèn siên-khi Antoine de Saint-Exupéry chhóng-chok ke chui chho̍k-miàng ke séu-sot, fat-péu yî 1943-ngièn. Chok-vi Fap-ngî sû-sit chûng yúng-yû chui-tô thu̍k-chá lâu yi̍t-pún ke séu-sot, 《Séu-Vòng-Chṳ́ 》 chên tong-sién Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki Fap-koet chui-kâ thù-sû. Kì he sṳ-kie chui thiong-siau ke thù-sû chṳ̂-yit, phî fân-yi̍t sṳ̀n lióng-pak ńg-sṳ̍p tô-chúng ngî-ngièn lâu fông-ngièn. Chhiòn sṳ-kie yí-kîn tshiû-chhut lióng-yi tô tshak.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

.