Sî-yòng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Sî-yòng-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西洋棋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Sî-yòng-khî tú-tú khôi-sṳ́ ke phài-fap.

Sî-yòng-khî, ya hêm cho koet-chi siong-khî, he yit-chúng khî-lui yù-hi, chhai hien-hâ koet-chi tú yù-liau ke ngìn tông-tô.

Sî-yòng-khî yù lióng-chiak ngìn hàng, yit-chiak ngìn kià pha̍k ke chṳ́, yit-chiak ngìn kià ke, khì-chûng kià pha̍k ke kôi-tông siên hàng. Mî yit fông ke khî dî-tú tû yû 1 lia̍p koet-vòng, 1 lia̍p vòng-heu, 2 lia̍p kau-sṳ (ya hêm cho siong), 2 lia̍p khì-sṳ (ya hêm cho mâ), 2 lia̍p sàng-páu (ya hêm cho kî) lâu 8 lia̍p pîn. Hi tá koet-vòng hêm cho chiông-kiûn, Na-he koet-vòng pûn ngìn chiông-kiûn yî-heu mò-fap-thu thò-miang chhiu hêm cho chiông-sat, pûn ngìn chiông-sat ke ke-chiak fông chhiu sû lê. Na-he mî yit-chiak ngìn tû mò-fap-thu chiông tui-fông ke koet-vòng chṳ̀ tet, chhiu hêm cho fò-khî.

Sî-yòng-khî ke khî-phàn he yit chû 8*8 ke fông-kak, mî yit-chiak kak-é táng-hong tû thû yit-chúng vû fe̍t-chá pha̍k ke ngân-set, thùng kak-piak ke kak-é khî-phe̍t khôi lòi.