跳至內容

Sî-yòng-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Sî-yòng-khî" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"西洋棋" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
abcdefgh
8
a8 black rook
b8 black knight
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
g8 black knight
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
e7 black pawn
f7 black pawn
g7 black pawn
h7 black pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
e2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
d1 white queen
e1 white king
f1 white bishop
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Sî-yòng-khî tú-tú khôi-sṳ́ ke phài-fap.

Sî-yòng-khî, me ôn-to koet-chi siong-khî, he yit-chúng khî-lui yù-hi, ti hien-hâ koet-chi tú yù-liau ke ngìn tông-tô.

Sî-yòng-khî yù lióng-chiak ngìn hàng, yit-chiak ngìn kià pha̍k ke chṳ́, yit-chiak ngìn kià ke, khì-chûng kià pha̍k ke kôi-tông siên hàng. Mî yit fông ke khî dî-tú tû yû 1 lia̍p koet-vòng, 1 lia̍p vòng-heu, 2 lia̍p kau-sṳ (me ôn-to siong), 2 lia̍p khì-sṳ (me ôn-to mâ), 2 lia̍p sàng-páu (me ôn-to kî) lâu 8 lia̍p pîn. Hi tá koet-vòng ôn-to chiông-kiûn, Na-he koet-vòng pûn ngìn chiông-kiûn yî-heu mò-fap-thu thò-miang chhiu hêm cho chiông-sat, pûn ngìn chiông-sat ke ke-chiak fông chhiu sû lê. Na-he mî yit-chiak ngìn tû mò-fap-thu chiông tui-fông ke koet-vòng chṳ̀ tet, chhiu ôn-to fò-khî.

Sî-yòng-khî ke khî-phàn he yit chû 8*8 ke fông-kak, mî yit-chiak kak-é táng-hong tû thû yit-chúng vû fe̍t-chá pha̍k ke ngân-set, thùng kak-piak ke kak-é khî-phe̍t khôi lòi.