Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu

Chhiùng Wikipedia lòi
Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.
Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.
Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.

Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu (新天鵝石城堡, Tet-ngî: Schloß Neuschwanstein, fat-yîm [nɔʏˈʃvaːnʃtaɪn], Yîn-ngî: "New Swanstone Castle"), he 19 Sṳ-ki vân-khì ke kien-chuk, vi-yî kîm thiên ke Tet-koet Pâ-phat-li-â sî-nàm-fông, lìn khiûn-ngièn thoi kha-chó ke Kô Thiên-ngò-páu (Schloss Hohenschwangau), khî-lì fui sêm chṳ́n yok 4 kûng-lî, lì Tet-koet lâu O-thi-li piên-kie put-yén. Liá-chho sàng-páu he Pâ-phat-li-â koet-vòng Lu-tet Vì-hî Ngi-sṳ ke hàng-kiûng chṳ̂-yit. Khiung-yû 360 ke fòng-kiên, khì-chûng chṳ́-yû 14 ke fòng-kiên yî-cheu sat-kie vàn-kûng, khì-thâ ke 346 ke fòng-kiên chet yîn-vì koet-vòng chhai 1886-ngièn shì sṳ yì vi vàn-sṳ̀n, chhai kì sí heu ke chhit ke sên khì sàng páu hiong kûng chung fu fi khôi-piong. He Tet-koet kin-nui su phok-cheu chui-tô ke kien-chuk-vu̍t. Ya-he chui su fôn-ngiàng ke lî-yû kín tiám chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yáng-hióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thù khù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]