跳至內容

Só-lò-mùn-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Só-lò-mùn-vòng (Hî-pak-lói-vùn: שְׁלֹמֹה), kîn-kí kú-thoi ke ki-tsai, têu-he Yî-set-lie̍t Lièn-ha̍p Vòng-koet ke koet-vòng. Só-lò-mùn-vòng tshut-sên tshai thai-yok kûng-ngièn-tshièn yit-tshiên ngièn, tshièn 971-ngièn tsṳ tshièn 931-ngièn tshai-vi. Kîn-kí Hî-pak-lói sṳn-kîn ke ki-tsai, Só-lò-mùn-vòng he Thai-ví tsṳ̂ tsṳ́-sûn.

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]