Sú-chiuk-khiéu-phiang

Chhiùng Wikipedia lòi
Sú-chiuk-khiéu-phiang.

Sú-chiuk-khiéu-phiang (Hand, Foot and Mouth Disease) yit-chúng yì thùng chhòn-ngiam-phiang, yu miàng fat-tsín-sin súi-phiàu-sin khiéu-khiông-yàm. Tô fat-sâng yî 5 se yî-hâ yì thùng, khó yín-hí sú, chiuk, khiéu-khiông tén phu-vi ke phiàu tsín, séu-sú fam yì khó yín-hí sîm ki yàm, hi súi chúng, mò khiûn sin nó mo̍k nó yàm tén pìn fat tsin. Yû-têu chhùng tsin fam yì yì kó phiang chhìn fat-chán khoai, thô-chṳ sí-mòng. Kâi phiang yî sú, chiuk fò khiéu-khiông tsam mo̍k phiàu tsín fe̍t pho khwuì heu hìn-sṳ̀n khwuì yông vì-chú-yeu lìm chhòng tsin chhong. Sú chiuk khiéu phiang he yù chhòng tho phiang thu̍k yín-hí ke chhòn ngiam phiang, yín-fat sú chiuk khiéu phiang ke chhòng tho phiang thu̍k yû 20 tô-chúng (hîn), khì-chûng yî khóa sat khì phiang thu̍k A16 hîn (Cox A16) fò chhòng tho phiang thu̍k 71 hîn (EV71) chui vì sòng-kien. 1957-ngièn Sîn Sî-làn sú-chhṳ po tho kâi phiang, 1959-ngièn thì-chhut sú chiuk khiéu phiang miang-miàng.